Studie a posudky

Střechy a statika

Studie posouzení stávajícího stavu střešní krytiny a střešní konstrukce.

Zpracování posudku:

 • popis zjištěného stavu střechy
 • tepelně-technické posouzení skladby (skladeb) střechy z hlediska 1-D šíření tepla a vlhkosti
 • návrh skladeb s ohledem na požární požadavky (šíření plamene po povrchu, požadavky budou stanovené dílčími profesemi
 • objednatele)
 • posouzení zjištěného stavu střech
 • koncepční návrh opravy, případně ve variantách

Statické posouzení s ohledem na plánované zatížení prvky fotovoltaické elektrárny

Vypracování PD dle výsledků provedených posudků a studií a statického posouzení

Projektová dokumentace zahrnuje:

 • zaměření střešního pláště (pozice všech prostupů, technologických zařízení, apod.),
 • zpracování koncepce řešení opravy střechy (dle závěrů již vypracovaného odborného posudku)
 • zpracování půdorysů střech a zpracování jejich spádování a odvodnění
 • řešení detailů střešního pláště (prostupy, opracování technologických zařízení, atika, okap, vtok, vytažení hydroizolace na stěnu, aj.)
 • optimalizace kotevního plánu a záchytného systému dle zvolené varianty opravy
 • průvodní, souhrnná a technická zpráva
 • požárně-bezpečnostní řešení střešního pláště
 • rozpočet a výkaz výměr

CPG – Czech Power Generation s. r. o.

Boženy Němcové 1604/24,
746 01 Opava – Předměstí,
IČ: 06891209

Kontaktujte nás

info@cpg-power.com